تضمین کیفیت

سیاست کیفی شرکت PDL، دستیابی به رشد پایا و سود آور از طریق ارائه خدماتی است که نیازها و انتظارات مشتریان را برآورده نماید . این سطح از کیفیت از طریق اکتساب مجموعه‌ای از روش‌ها حاصل می شود که قابلیت‌های شرکت را برای مشتریان فعلی، مشتریان بالقوه و سازمانهای ممیز اثبات می‌نماید.

حصول این سیاست با مشارکت تمامی کارکنان ما که متعهد به کیفیت در کار خود هستند، امکان‌پذیر می‌شود. رسیدن به این مهم موجب دست یابی به محیط کاری در حال رشد برای تمامی افراد می‌شود . این سیاست توسط تیم مدیریتی و کیفیتی برای هر فرد شرکت ارائه می‌شود. برای دست یابی به سطح مطلوب کیفیتی، تیم مدیریت شرکت، مسئولیت سیاست و نظام کیفی شرکت مرور و به روز رسانی پیوسته آن را عهده دار است . مسئولین کیفیتی شرکت  نیز عملیات روزانه شرکت را کنترل می نمایند.

اهداف کیفیتی:

  • شناسایی و انطباق با نیازهای مشتریان شرکت
  • مرور فرآیند ارائه خدمات در شرکت، شناسایی پتانسیل‌های ‌خطا و انجام اقدامات لازم برای حذف آنها
  • تلاش پیوسته برای به حداکثر رساندن رضایت مشتریان از خدمات شرکت
  • تحویل تمامی خدمات در زمان مورد نظر
  • به روز رسانی خود با تجهیزات و فناوری های نوین به منظور حفظ رقابت پذیری.
  • دستیابی و حفظ سطح کیفیتی ارتقا دهنده نام شرکت در نگاه مشتری
  • اطمینان از فهم درست شغل توسط کارکنان از طریق روابط درست، دریافت نظرات و آموزش و توسعه مهارت‌های آنها.
  • حفظ نظام تضمین کیفیت منطبق با استانداردهای بین المللی
  • اطمینان از رعایت نیازمندیهای قانونی و ایمنی مرتبط